۶۷۰ تن ماکارونی

۱۶اردیبهشت
ماجرای احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی یک برند معروف

ماجرای احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی یک برند معروف

طی روزهای اخیر اخبار احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی ازیکی از شرکت های تولیدکننده مطرح شده اما مدیرعامل این شرکت می گوید این میزان ماکارونی، تولید کمتر از۳۰ ساعت این کارخانه است.