ساپونین

۲۵آبان
سلطان گیاهان دارویی چیست؟

سلطان گیاهان دارویی چیست؟

روش پزشکان قدیم ایران در معالجه اعتیاد، ساختن داروهایی بود که معتاد را نسبت به خود اعتیاد متنفر و حساس می کرد و برای این کار معمولاً از تعفن یونجه، افسنتین و چند گیاه دیگر استفاده می کردند.