ساختن مسکن مددجویان

۰۴تیر
ساخت ۴ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی با همکاری بنیاد مستضعفان
رئیس سازمان بهزیستی در بازدید از پروژه مسکن مددجویان در سبزوار خبر داد:

ساخت ۴ هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی با همکاری بنیاد مستضعفان

رئیس و معاونین پشتیبانی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، عضو هیأت رییسه کمیسیون اجتماعی و دبیر اول آن، مدیران بهزیستی خراسان رضوی و مسئولان محلی سبزوار از پروژه مسکن مددجویان بهزیستی در این شهرستان بازدید کردند.