زیر نفت

۱۸مرداد
سِمَت ویژه محسن رضایی در دولت رئیسی

سِمَت ویژه محسن رضایی در دولت رئیسی

محسن رضایی، رستم قاسمی و علی شمخانی، سه گزینه ایی هستند که از آن ها برای تصدی استانداری خوزستان نام برده شده است.