زنگ سپاس

۱۱اردیبهشت
نواختن زنگ سپاس معلم در مشهد
با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد:

نواختن زنگ سپاس معلم در مشهد

استاندار خراسان رضوی در مراسم زنگ سپاس معلم گفت: برترین معلمان کسانی هستند که زندگی مبتنی بر اعتقادات را آموزش می‌دهند.