زندان خراسان

۰۵خرداد
تحت پوشش ۱۴۶۶ خانواده در طرح انجمن‌های حمایت از خانواده‌های زندانیان
مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی عنوان کرد:

تحت پوشش ۱۴۶۶ خانواده در طرح انجمن‌های حمایت از خانواده‌های زندانیان

۱۴۶۶ خانواده در حال حاضر تحت پوشش انجمن‌های حمایت از خانواده‌های زندانیان در سطح استان هستند و پیش‌بینی می‌شود با به کارگیری سامانه حمایت، این رقم افزایش خواهد یافت.