زنان افغان

۰۵مرداد
تیر خلاص طالبان بر پیکر زنان افغان
بیکاری ۶۰ هزار زن در افغانستان در پی تعطیلی کامل آرایشگاه های زنانه؛

تیر خلاص طالبان بر پیکر زنان افغان

به‌دنبال دستور رهبر طالبان، هزاران سالن زیبایی در سراسر افغانستان روز سه‌شنبه برای همیشه بسته شدند. این آرایشگاه‌های زنانه یکی از معدود راه‌های دردسترس زنان افغانستان برای کسب درآمد و همچنین فضایی ارزشمند برای معاشرت اجتماعی آن‌ها بودند.