زبان عامیانه عربی

۲۵شهریور
زبان عامیانه مستقل نیست؛ شکلی از زبان عربی است
در گفتگو با مدرس زبان عربی مطرح شد؛

زبان عامیانه مستقل نیست؛ شکلی از زبان عربی است

یک‌ مدرس زبان عامیانه عربی گفت: زبان عامیانه یک زبان مستقل نیست، بلکه شکلی از زبان عربی است.