زباله‌ پلاستیکی

۱۱تیر
هند استفاده از مواد پلاستیکی یک‌بار مصرف را ممنوع کرد

هند استفاده از مواد پلاستیکی یک‌بار مصرف را ممنوع کرد

کشور هند به منظور مقابله با بحران آلودگی پلاستیکی استفاده از پلاستیک یک‌بار مصرف را ممنوع کرد.