زائر پیاده

۲۷شهریور
پذیرائی از ۳۰ هزار زائر پیاده رضوی توسط ایستگاههای صلواتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

پذیرائی از ۳۰ هزار زائر پیاده رضوی توسط ایستگاههای صلواتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ایستگاههای صلواتی حاشیه شهرک از 30 هزار زائر پیاده حرم رضوی پذیرائی نمود.