جایزه جهانی جشنواره ویگو

26مهر
دریافت جایزه جهانی جشنواره ویگو توسط شهرداری مشهد

دریافت جایزه جهانی جشنواره ویگو توسط شهرداری مشهد

برای اولین بار در کشور سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد موفق به دریافت جایزه جهانی جشنواره ویگو شد.