بازآفرینی شهرداری

۱۰آبان
دریافت بالاترین میزان قیر دولتی رایگان
مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد خبر داد:

دریافت بالاترین میزان قیر دولتی رایگان

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد گفت: بالاترین قیر دولتی رایگان را دریافت کرده‌ایم.