ایوان طرق

۰۳آبان
احیای ایوان تاریخی طرق با مشارکت میراث فرهنگی و آستان قدس
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

احیای ایوان تاریخی طرق با مشارکت میراث فرهنگی و آستان قدس

ایوان تاریخی طرق با مشارکت میراث فرهنگی و آستان قدس احیا و بهره برداری می شود.