اولین مرکز نوآوری پست

۲۰مهر
افتتاح مرکز نوآوری پست تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته خراسان رضوی

افتتاح مرکز نوآوری پست تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته خراسان رضوی

اولین مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک پیشرفته در مشهد افتتاح شد.