اولویت‌ فرهنگی

۰۳بهمن
اولویت‌های فرهنگی و سیاسی جامعه ایران چیست

اولویت‌های فرهنگی و سیاسی جامعه ایران چیست

هر نظام سیاسی که نتواند اولویت های خود را در بحث پیشرفت و توسعه مشخص نماید، بدون شک در مسیر انحرافی پیش خواهد رفت که آثار عینی آن پس از چند سال مشخص خواهد شد.