شافعی معتقد است: باید این نشست‌ها ادامه یابد تا زنگ خطر به صدا درآمده در حوزه کشاورزی به گوش  مسئولان برسد.